Aktualności

 • 25/04/2022 0 Komentarze
  Czy Kredytobiorca musi pojawić się w sądzie w sprawie frankowej?

  Niesłychanie często na spotkaniach z Klientami, którzy zdecydowali się skorzystać z pomocy prawnej oferowanej przez naszą Kancelarię słyszymy to pytanie. Nasza odpowiedź brzmi wtedy: TAK!

  Zdarza się, że Klienci słysząc ją wyrażają obawę przed stanięciem twarzą w twarz z sędzią oraz będącym po stronie przeciwnej bankiem. To w pełni naturalna reakcja na nowe doświadczenie jakim jest postępowanie sądowe. Przecież w życiu większości ludzi stosunkowo rzadko zdarza się być w sądzie, a jeszcze rzadziej uczestniczyć w postępowaniu dotyczącym własnej sprawy!

  Pochylając się nad praktyką sądów powszechnych w naszym kraju dochodzimy do wniosku, iż dotychczas przy rozpoznawaniu spraw frankowych sądy dopuszczają dowód z przesłuchania stron przede wszystkim na okoliczności zawarcia spornej umowy kredytowej. Przesłuchanie takie rodzi jednak konieczność stawienia się zasadniczo tylko na jednej rozprawie.

  Nie ma jednak powodu do niepokoju! Na rozprawie u swego boku nasi Klienci mają wykwalifikowanych i doświadczonych pełnomocników procesowych, którzy ze szczególną troską dbają o prawidłowy przebieg postępowania oraz pomagają im odnaleźć się na zawiłych ścieżkach postępowania sądowego.

  Można także przygotować się do rozprawy na własną rękę. Z uwagi na obowiązującą w polskim postępowaniu cywilnym zasadę jawności w jej aspekcie zewnętrznym, istnieje możliwość przyjścia jako publiczność na każdą sprawę frankową i przyjrzenia się temu jak wygląda takie przesłuchanie.

  W czasie trwającej jeszcze pandemii, sądy zostały wyposażone w możliwość prowadzenia rozpraw w trybie zdalnym. Sąd, strony oraz ich pełnomocnicy mogą łączyć się za pomocą specjalnej platformy z dowolnego miejsca w celu uczestniczenia w rozprawie. Dzięki temu niewątpliwie zmniejszony jest stres związany koniecznością stawienia się w sądzie. Dodatkowym atutem jest możliwość uczestniczenia w rozprawie z jednego miejsca razem z pełnomocnikiem w Kancelarii.

  Wszystkich, którzy dalej czują niepokój na myśl o konieczności stawienia się przed zapraszamy do naszej Kancelarii. Gwarantujemy, że Państwa sprawa znajdzie się w dobrych rękach!

  Dowiedz się więcej
 • 20/04/2022 0 Komentarze
  Pomoc Frankowiczom – Jak zmusić banki do zwrotu pieniędzy?

  Spłaciłeś całość zobowiązania w obcej walucie? Sądzisz, że domaganie się zwrotu uiszczonych na rzecz banku środków w sądzie nie jest już możliwe? Pokrycie długu przed terminem określonym w umowie wcale nie zamyka osobom zadłużonym drogi dochodzenia roszczeń przed organami wymiaru sprawiedliwości. Byłym zadłużonym przysługują takie same prawa jak tym, którzy posiadają aktywne kredyty frankowe.

   

  Dowiedz się więcej
 • 20/04/2022 0 Komentarze
  Czy w 2022 r. opłaca się wcześniej spłacić kredyt we frankach?

  Osoby zadłużone w obcej walucie wchodzą na drogę sądową, aby unieważnić wieloletnie zobowiązanie. W trakcie trwania postępowania z bankiem nie ustaje obowiązek uiszczania rat, dlatego kredyty frankowe nadal muszą być spłacane zgodnie z harmonogramem. Po złożonym w ich imieniu przez kancelarię wniosku, na czas procesu może zostać udzielona pomoc w postaci zabezpieczenia powództwa, co najczęściej oznacza wstrzymanie lub obniżenie rat. Inni, obawiając się wahań kursów szwajcarskiej waluty, starają się przed sądem o odfrankowienie kredytu, aby móc spłacać to zobowiązanie w złotówkach.

   

  Dowiedz się więcej
 • 31/03/2022 0 Komentarze
  W marcu nasza Kancelaria sukcesywnie uzyskuje zabezpieczenia roszczeń - mBank

  Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu kolejne marcowe postanowienie o zabezpieczeniu w sprawie frankowej. To już następne w ciągu ostatnich dni orzeczenie korzystne dla naszych Klientów. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska, postanowieniem z dnia 21 marca 2022 r., wydanym w sprawie toczącej się z powództwa naszego Klienta przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 18645/21, postanowił udzielić powodowi zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy zawartej poprzednikiem prawnym mBank S.A. z siedzibą w Warszawie a  powodem poprzez unormowanie praw i obowiązków stron umowy na czas trwania postępowania w ten sposób, że wstrzymuje obowiązek dokonywania przez powoda spłat rat kredytu w wysokości i w terminach określonych w umowie kredytu  w okresie od dnia wydania postanowienia do dnia uprawomocnienie się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie, albowiem powód spłacił dotychczas kapitał kredytu z powyższej umowy.

  Dowiedz się więcej
 • 31/03/2022 0 Komentarze
  Postanowienie o zabezpieczeniu w sprawie przeciwko Getin Noble Bank

  Szanowni Państwo, uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska, postanowieniem z dnia 25 marca 2022 r., wydanym w sprawie toczącej się z powództwa naszych Klientów przeciwko Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 5756/22, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zawartej między pozwanym a powodami poprzez unormowanie praw i obowiązków stron umowy na czas trwania postępowania w ten sposób, że wstrzymuje obowiązek dokonywania przez powodów  spłat rat kredytu oraz innych należności  w wysokości i w terminach określonych w ww. umowie kredytu w okresie od dnia wydania postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie, albowiem kapitał kredytu został spłacony.

  Dowiedz się więcej
 • 30/03/2022 0 Komentarze
  Zabezpieczenie w sprawie frankowej przeciwko Bankowi Pekao S.A.

  Szanowni Państwo, nasza Klientka przez lata musiała borykać się ze spłatą rat kredytu zaciągniętego we frankach. Przez cały ten okres kwoty spłat, które wciąż rosły, sytuowały ją w bardzo trudnej sytuacji. Z wielką radością mogliśmy ją poinformować, że ten czas zmierza ku końcowi! Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSR (del.) Maciej Wójcicki, postanowieniem z dnia 21 marca 2022 r., wydanym w sprawie toczącej się z powództwa naszej Klientki przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  o ustalenie i zapłatę, prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 5736/22, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie powódki przez wstrzymanie obowiązku dokonywania comiesięcznych spłat kredytu przez powódkę w wysokości i terminach określonych umową kredytu budowlano-hipotecznego w okresie od dnia wydania przedmiotowego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie.

  Dowiedz się więcej
 • 29/03/2022 0 Komentarze
  Początek biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z kredytów frankowych

   

  W uzasadnieniu uchwały z dnia 7 maja 2021 roku III CZP 6/21, Sąd Najwyższy wskazał iż początek biegu przedawnienia roszczeń o zwrot spełnionych wskutek nieważnej/bezskutecznej Umowy kredytu może nastąpić dopiero po wyczerpującym poinformowaniu konsumenta o skutkach związanych z abuzywnością klauzul zawartych w umowie kredytu oraz braku zgody konsumenta na związanie klauzulą abuzywną i akceptowaniem konsekwencji związanych z upadkiem umowy kredytu. Sąd Najwyższy powołując się na konstrukcję bezskuteczności zawieszonej, wskazał iż zgoda na związanie konsumenta niedozwoloną klauzulą lub odmowa potwierdzenia niedozwolonego postanowienia, zależy od uprzedniego poinformowania konsumenta o skutkach związanych z abuzywnością klauzul umownych.

  Przyjęte stanowisko Sąd Najwyższy oparł na informacyjnych obowiązkach sądu wobec konsumenta w zakresie skutków nieważności umowy kredytu, wynikających z dyrektywy 93/13.

  Powyższego stanowiska Sąd Najwyższego nie sposób zaakceptować.

  Obowiązek informacyjny sądu rozpoznającego sprawę ma umożliwić konsumentowi zmianę stanowiska procesowego, jako konsekwencja poinformowania o skutkach nieważności (bezskuteczności) umowy kredytu i rezygnację z przysługującej mu ochrony i utrzymania umowy kredytu w mocy, pomimo zawartych w niej klauzul abuzywnych (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 października 2019 r. C-260/18, wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie C‑19/20). Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wydawanych wyrokach nie wskazuje, że wypełnienie obowiązku informacyjnego sądu ma uszczuplić prawa konsumenta i w konsekwencji doprowadzić do zniweczenia skutku wymagalności jego roszczeń. Przyjęcie koncepcji Sądu Najwyższego oznaczałoby następczą kontrolę banku w zakresie wiedzy konsumenta o przysługujących mu roszczeniach. W przypadku zatem,  kiedy bank nie dochodzi od konsumenta, pomimo otrzymania wezwania do zapłaty oraz następnie odpisu pozwu, naraża się na przedawnienie przysługujących mu wobec konsumenta roszczeń. Wezwanie banku do zwrotu spełnionego świadczenia wraz z wyjaśnieniem podstawy faktycznej oraz prawnej stanowiska konsumenta stanowi wystarczający sygnał dla banku, iż konsument zamierza skorzystać z przysługującej mu ochrony, co powinno determinować stosowne działania banku. Przeciwne stanowisko, wręcz zachęcałoby banki do ignorowania roszczeń konsumentów.     

  Ustalenie początku biegu terminu przedawnienia ma zasadnicze znaczenie dla tych kredytobiorców, którzy w latach 2018 i wcześniejszych zdecydowali się na wystąpienie z roszczeniami wobec banków. Jeśli bank w okresie trzyletniego terminu przedawnienia nie wytoczył powództwa wobec konsumenta o zwrotu spełnionego przez bank świadczenia, uznać należy iż roszczenia banku uległy przedawnieniu.

   

   

   

  Dowiedz się więcej
 • 27/03/2022 0 Komentarze
  Najnowsze pytania prejudycjalne w sprawach frankowych

  W ostatnim czasie Sąd Okręgowy w Warszawie w osobie sędziego Pawła Gołaszewskiego, w sprawie o sygn. akt XXV C 1797/17 wydał postanowienie w przedmiocie zwrócenia się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniami prejudycjalnymi, które w sposób istotny dotykają problematyki kredytów frankowych. Sędzia Gołaszewski znany jest już m.in. z głośnej sprawy państwa Dziubaków i kierowania do TSUE pytań prejudycjalnych.

  Chociaż linię orzeczniczą polskich sądów w sprawach frankowych można uznać za ugruntowaną, to jednak pojawiły się wątpliwości co do samego rozliczenia stron po stwierdzeniu przez sąd nieważności umowy kredytowej.

  Przedstawione przez Sąd Okręgowy pytania dotyczą bowiem m. in. początku biegu przedawnienia się roszczeń banków o zwrot kapitału, możliwości stosowania prawa zatrzymania, a także naliczania odsetek za opóźnienie w przypadku zgłoszenia przez bank zarzutu zatrzymania.

  Doniosłe znaczenie tych pytań ujawnia się w sytuacjach, gdy banki pozywają kredytobiorców o odszkodowania za korzystanie z udzielonego kapitału, w razie wcześniejszego unieważnienia umowy. Może okazać się, że roszczenia banku są już przedawnione, a co za tym idzie bank nie odzyska udostępnionego kapitału. Stanowiłoby to sankcję za umieszczanie w umowach z konsumentami nieuczciwych warunków umownych. Niektórzy frankowicze będą mieli zatem szansę na uniknięcie roszczeń banku wskutek ich przedawnienia.

  Ponadto odpowiedź TSUE wpłynąć może na zasadność zarzutu zatrzymania podnoszonego przez banki. Jeżeli bowiem okres przedawnienia należałoby liczyć od momentu zakwestionowania umowy przez kredytobiorcę, np. w formie wezwania do zapłaty lub reklamacji, wtedy roszczenia banków mogą ulec przedawnieniu, a co za tym idzie niezasadny będzie podnoszony zarzut zatrzymania.

  Pozostaje nam zatem czekać na odpowiedź TSUE.

  Dowiedz się więcej
 • 24/03/2022 0 Komentarze
  Zabezpieczenie roszczeń przeciwko mBank uzyskane w kolejnej sprawie

  Szanowni Państwo, bardzo cieszymy się, że znowu możemy poinformować o zabezpieczeniu roszczeń uzyskanym dla naszej Klientki. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Iwona Lizakowska-Bytof, postanowieniem z dnia 14 marca 2022 r., wydanym w sprawie toczącej się z powództwa naszej Klientki przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 5176/22, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia powódki wynikającego z umowy kredytu zawartej przez powódkę z pozwanym poprzez unormowanie praw i obowiązków stron postępowania na czas jego trwania w ten sposób, że wstrzymać obowiązek dokonywania spłaty rat kredytu przez powódkę w wysokości i terminach określonych powyższą umową w okresie od dnia wydania tego postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie

  Dowiedz się więcej
 • 20/03/2022 0 Komentarze
  Najnowsze wieści z Luksemburga – czekamy na nowe stanowisko TSUE w sprawach frankowych

  Frankowicze przyzwyczaili się już, że w sytuacji gdy sprawa o kredyt frankowy zaczyna zmierzać ku niekorzystnemu dla banków rozstrzygnięciu, te często decydują się podnosić roszczenia o zapłatę za korzystanie z kapitału przeciwko kredytobiorcom. Coraz częściej natomiast zdarzają się sytuacje, w których to kredytobiorcy domagają się tych środków od kredytodawców. Na to jak i inne zagadnienia TSUE miał odpowiedzieć 17 marca 2022 r. Wyrok jednak nie zapadł, a spodziewać się go można dopiero za kilka miesięcy.

  Na marcowej rozprawie Trybunał miał rozpoznać trzy sprawy dotyczące Frankowiczów, oznaczone kolejno sygnaturami C-80/21, C-81/21 i C-82/21. W połączonych sprawach miała zostać udzielona odpowiedź na pytania prejudycjalne w przedmiocie sporów wynikłych na tle umów o kredyt waloryzowanych do franka szwajcarskiego. Jeszcze przed początkiem rozprawy swoje stanowisko, nie po raz pierwszy, przedstawił polski rząd. Konsekwentnie podtrzymał on podejście zdecydowanie popierające konieczność zapewnienia wysokiego poziomu ochrony kredytobiorców. Przedstawiciele Rady Ministrów wskazali także na potrzebę stanowczego podejścia do banków, które jako podmioty profesjonalne powinny z należytym poziomem staranności podchodzić do prawidłowego konstruowania umów z konsumentami.

  Co więcej,  swoje stanowiska przedstawiły także Komisja Europejska oraz rząd hiszpański. Podobnie jak i w przypadku rządu naszego państwa, ich stosunek do przedstawionego na rozprawie zagadnienia można ocenić jako korzystny dla Frankowiczów.

  Zaplanowany na ten dzień wyrok jednak nie zapadł, ponieważ Trybunał Sprawiedliwości postanowił wysłuchać głosu stron zaangażowanych w spór. Jest to bardzo wyjątkowa sytuacja, bowiem do tej pory w tego typu sprawach TSUE nie dawał możliwości wypowiedzenia się pełnomocnikom kredytobiorców oraz reprezentantom banków. Nawet podczas osławionej już sprawy Państwa Dziubaków nie było mowy o jakiejkolwiek dyskusji, brak było wysłuchania, a jedynie zostało wydane orzeczenie.

  W związku więc z blisko czterogodzinnym wysłuchaniem stron oraz opiniami przedstawicieli rządów państw i Komisji, TSUE postanowił przeanalizować nowe opinie i odłożył w czasie ogłoszenie wyroku. Nie ma zatem obaw, iż odroczenie miałoby nastąpić z powodu jakiejś wątpliwości, która miałaby zmienić dotychczasowe ukierunkowanie Trybunału.

  Od samego początku zaistnienia zagadnienia spraw frankowych Trybunał Sprawiedliwości podkreśla szczególną potrzebę ochrony praw konsumentów, wskazując na ich istotne różnice w porównaniu z przedsiębiorcami. Po rozprawie z dnia 17 marca 2022 roku uzasadnione jest odczucie, że sposób formułowania pytań przez sędziów Trybunału wskazuje na sprzyjające dla Frankowiczów podejście oraz przyszłe rozstrzygnięcie.

  Dowiedz się więcej
 • 17/03/2022 0 Komentarze
  Zażalenie Banku Millennium oddalone przez Sąd Okręgowy w Warszawie!

  Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością możemy poinformować, iż Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Jowita Cieślik, postanowieniem z dnia 09 marca 2022 r., XXVIII Cz 1107/21, wydanym w sprawie toczącej się z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, na skutek zażalenia banku  na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 6779/21, postanowił oddalić zażalenie banku. Cieszymy się, że kolejnymi korzystnymi orzeczeniami możemy pomagać naszym Klientom.

  Dowiedz się więcej
 • 25/02/2022 0 Komentarze
  Nasza Kancelaria uzyskała zabezpieczenie w sprawie przeciwko Bankowi Millennium

  Szanowni Państwo, przemyślana argumentacja oraz celne wypunktowanie poczynionych przez Bank Millenium naruszeń prawa po raz kolejny przyniosły nam małą wygraną! Dzięki starannemu przygotowaniu naszych pism procesowych Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Katarzyna Dawid-Birska, postanowieniem z dnia 20 lutego 2022 r., wydanym w sprawie toczącej się z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 3489/22, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia powodów o ustalenie, że umowa o kredyt hipoteczny pomiędzy powodami a stroną pozwaną, jest nieważna, poprzez unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania poprzez zawieszenie obowiązku świadczenia przez powodów na rzecz strony pozwanej rat kredytu, obejmujących kapitał i odsetki oraz innych należności, wynikających z umowy oraz poprzez nakazanie stronie pozwanej zaniechania pobierania od powodów rat kredytu, obejmujących kapitał i odsetki oraz innych należności, wynikających z umowy w okresie  od dnia wydania niniejszego postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie.

  Sędzia podzielając trafne argumenty podniesione w pozwie przygotowanym przez naszą Kancelarię postanowiła odstąpić od uzasadnienia postanowienia.

  Dowiedz się więcej
 • 10/02/2022 0 Komentarze
  Kolejne zabezpieczenie przeciwko Raiffeisen Bank International AG

  Szanowni Państwo, po raz kolejny spotykamy się z profesjonalnym i przyjaznym dla Frankowiczów podejściem sędziów największego sądu w Polsce! Dzięki staraniom naszych prawników Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Aleksandra Orzechowska, postanowieniem z dnia 02 lutego 2022 r., wydanym w sprawie toczącej się z powództwa naszego Klienta przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu - Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 2450/22, postanowił udzielić powodowi zabezpieczenia roszczenia o ustalenie, że umowa o kredyt hipoteczny pomiędzy powodem, a poprzednikiem prawnym pozwanego jest nieważna, poprzez unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania poprzez:

  a/ zawieszenie obowiązku świadczenia przez powoda na rzecz pozwanego rat kredytu obejmujących kapitał i odsetki oraz innych należności wynikających z ww. umowy,

  b/ nakazanie zaniechania pozwanemu pobierania świadczenia od powoda, rat kredytu obejmujących kapitał i odsetki oraz innych należności wynikających z ww. umowy - w okresie od dnia wydania postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego w tej sprawie.

  Dowiedz się więcej
 • 04/02/2022 0 Komentarze
  Zabezpieczenie w sprawie frankowej przeciwko Bankowi Pekao S.A.

  Szanowni Państwo, po raz kolejny mamy przyjemność poinformować, iż Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Joanna Karczewska, postanowieniem z dnia 28 stycznia 2022 r. wydanym w sprawie toczącej się z powództwa naszej Klientki przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 2113/22, postanowił udzielić powódce zabezpieczenia jej roszczenia poprzez unormowanie praw i obowiązków stron postępowania na czas jego trwania w ten sposób, że wstrzymał obowiązek dokonywania spłaty rat kredytu przez powódkę w wysokości i terminach określonych powyższą umową w okresie od dnia wydania przedmiotowego postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie.

  Dowiedz się więcej
 • 03/02/2022 0 Komentarze
  Stanowisko Rzecznika Finansowego w sprawach związanych z kredytami indeksowanymi i denominowanymi do waluty obcej

  Dr hab. Mariusz Golecki, pełniący funkcję Rzecznika Finansowego przedstawił Sądowi Najwyższemu sprzyjające „Frankowiczom” stanowisko dotyczące tzw. kredytów frankowych w sprawie III CZP 11/21 w następujących kwestiach:

   

  - roszczenie banków o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej, tj. Dyrektywą 93/13, jak również nie znajduje uzasadnienia w przepisach krajowych,

  - brak możliwości uzupełnienia luki w umowach kredytowych powstałych na skutek usunięcia postanowienia niedozwolonego, ze względu na brak w ustawodawstwie polskim odpowiedniego przepisu,

  - potwierdził trafność orzecznictwa SN w zakresie teorii dwóch kondykcji (osobnych roszczeń banków i konsumentów w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytu),

  - przychylił się do stanowiska SN w zakresie przedawnienia roszczeń, gdzie przedawnienie rozpoczyna się od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna, przez co rozumie się: „brak świadomej i wolnej zgody na postanowienie niedozwolone wyrażonej w pierwszym wystąpieniu skierowanym przez konsumenta do banku, kwestionującym ważność umowy albo wskazującym na abuzywny charakter jej postanowień”.

  Dowiedz się więcej
 • 03/02/2022 0 Komentarze
  Wyrok TSUE w sprawie C-19/20

  TSUE wydał w dniu 29 kwietnia 2021 roku wyrok w sprawie C-19/20 odpowiadając na pięć pytań Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wyrok TSUE ma kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięć dotyczących umów kredytu udzielanych przez GE Money Bank S.A. (obecnie Bank BP S.A.)., gdzie kurs kupna/sprzedaży franka szwajcarskiego powiązany był z marżą banku. TSUE potwierdził, iż nie ma możliwości uzupełninia umowy poprzez zmianę jej warunków na podstawie przepisów dyspozytywnych, a także potwierdził brak możliwości usunięcia z umowy tylko części nieuczciwego warunku umownego, w omawianym przypadku marży kupna/sprzedaży dowolnie ustalanej przez bank, pod warunkiem jeśli doprowadziłoby to do zmiany istoty całego warunku umowy kredytu.

  Dowiedz się więcej
 • 03/02/2022 0 Komentarze
  Zabezpieczenie roszczeń frankowiczów na czas trwania procesu z Bankiem

  Sędziowie Sądu Okręgowego w Warszawie zajmujący się rozpoznawaniem spraw cywilnych dotyczących umów kredytu indeksowanego lub denominowanego, przyjęli zasadność uwzględniania wniosków o zabezpieczenie dotyczących wstrzymania spłaty rat kredytu, w przypadku, w którym Kredytobiorca spłacił więcej niż kredyt wypłacony przez bank.

  Dowiedz się więcej
 • 03/02/2022 0 Komentarze
  Odpowiedź Sądu Najwyższego na pytania Rzecznika Finansowego. Uchwała w sprawie „frankowiczów”

  Dnia 7 maja 2021 roku, Sąd Najwyższy w siedmioosobowym składzie Izby Cywilnej odniósł do pytań zadanych przez Rzecznika Finansowego w sprawie o sygn. III CZP 6/21, podjął uchwałę następującej treści:

   

  1. Niedozwolone postanowienie umowne (art. 385 (1) § 1 k.c.) jest od początku, z mocy samego prawa, dotknięte bezskutecznością na korzyść konsumenta, który może udzielić następczo świadomej i wolnej zgody na to postanowienie i w ten sposób przywrócić mu skuteczność z mocą wsteczną.

  2. Jeżeli bez bezskutecznego postanowienia umowa kredytu nie może wiązać, konsumentowi i kredytodawcy przysługują odrębne roszczenia o zwrot świadczeń pieniężnych spełnionych w wykonaniu tej umowy (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.). Kredytodawca może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna.
  Uchwała ma moc zasady prawnej.
  Sąd Najwyższy wskazał, iż w przypadku nieważności umowy kredytobiorcy i bankowi przysługują dwa odrębne roszczenia, potwierdził tym samy jako obowiązującą w polskim porządku prawnym teorię tzw. dwóch kondycji. Sąd Najwyższy uznał również, że termin przedawnienia biegnie od momentu, gdy umowa stała się nieważna. Ustalenie rozpoczęcia terminu przedawnienia od chwili ustalenia nieważności umowy z jednej strony wydłuża bankom czas na pozywanie Kredytobiorców o zwrot kapitału z drugiej strony umożliwia Kredytobiorcom dochodzenie od banku zwrotu wszystkich wpłaconych kwot. Przypomnijmy problem kredytów walutowych dotyczy głównie pierwszego dziesięciolecia dwudziestego pierwszego wieku, gdzie biorąc pod uwagę dziesięcioletni okres przedawnienia, sądy uwzględniały zarzuty banków o częściowym przedawnieniu roszczeń Kredytobiorców.

  Dowiedz się więcej
 • 03/02/2022 0 Komentarze
  Postępowanie dowodowe ma znaczenie

  Panie Mecenasie, sprawa frankowa to nie rozwód, dlaczego zadaje mi Pan tak szczegółowe pytania dotyczące celu nabycia nieruchomości, sposobu korzystania z niej?

   

  Takie pytanie z lekkim zabarwieniem pretensjonalności usłyszałem, przeprowadzając niedawno „standardowy” jak dla mnie wywiad z posiadaczem pseudo frankowego kredytu, który nota bene miał być w opinii tych dbających o dobro klientów banków, nader bezpieczny, a zarazem tani. Życie napisało inny scenariusz, ale wszyscy o tym wiedzą i temat na osobny wpis. Sprawa frankowa wydaje się prosta, podobno prawie wszyscy wygrywają, niektóre kancelarie ocierają się rzekomo o stuprocentową skuteczność, nie ma zatem sensu należycie dbać o szczegóły. Czy aby na pewno?

  Końcowy sukces każdej sprawy zawsze poprzedzony powinien być dokładną analizą stanu faktycznego, okoliczności poprzedzających zawarcie umowy kredytu, momentu w której doszło do jej zawarcia oraz okoliczności związanych z korzystaniem z nieruchomości nabytej z kredytu. O ile umowy zawierane w podobnym czasie z tym samym bankiem są identyczne, o tyle znalezienie takich samych kredytobiorców nie jest możliwe. Dlaczego te wszystkie elementy są takie ważne, skoro umowy kredytów pseudo frankowych zawierają zazwyczaj niedozwolone klauzule indeksacyjne, przeliczeniowe ze złotych polskich na franka szwajcarskiego i odwrotnie?

   

  Odpowiedzi na tak postawione pytanie szukać należy w postanowieniach Dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, stanowiącej podstawowe oręże „frankowiczów” w sporach z bankami oraz w przepisach Kodeksu cywilnego, który stanowią jej implementację do krajowego porządku prawnego, na marginesie nie do końca udaną. Chronią one osobę fizyczną, która zawierając umowę w tym przypadku kredytu działała w celach nie związanych z handlem, przedsiębiorstwem lub zawodem. Przykładowo nabycie kilku nieruchomości w miejscowości wypoczynkowej, kilkaset kilometrów od miejsca zamieszkania kredytobiorcy, ciężko będzie uzasadnić koniecznością zaspokojenia życiowych i mieszkaniowych potrzeb konsumenta. To samo dotyczy nabycia nieruchomości w celu oddania jej w najem. Ważne są również takie okoliczności jak: wykształcenie, wykonywany zawód, miejsce pracy, wcześniejsza historia kredytowa konsumenta zwłaszcza w zakresie kredytów udzielony w walutach obcych, skończywszy na sposobie spędzania urlopów w kraju lub za granicą.

  Pytania prawników, reprezentujących banki zmierzają bowiem do wykazania, iż osoba zawierająca z bankiem umowę kredytu, posiadała wiedzę co do ryzyka kursowego, a tym sam bank zawierając umowę z wbudowanym elementem indeksacyjnym do waluty obcej nie postępował nieuczciwie oraz nie naruszył dobrych obyczajów. Niedostatki banków w należytym wykonywaniu obowiązków informacyjnych w zakresie ryzyka kursowego, równoważone są przymiotami potencjalnego kredytobiorcy, które z uwagi na posiadaną wiedzę, miał świadomość lub też kierując się zasadami doświadczenia życiowego, powinien mieć świadomość w zakresie ryzyka związanego z zawarciem umowy z wbudowanym elementem walutowym.

  Należyte zatem ustalenie wszystkich szczegółów dotyczących osoby kredytobiorcy, celu nabycia nieruchomości, na zakup której zaciągany był kredyt, pozwoli ocenić jakie są szanse na wygranie sprawy i dobranie odpowiedniej strategii procesowej. Na sali sądowej nie zadaje się co do zasady pytań na które nie zna się odpowiedzi, a o niektóre kwestie nie warto pytać, licząc że nie zrobi tego druga strona.

  Dowiedz się więcej
 • 03/02/2022 0 Komentarze
  Sąd Najwyższy kolejny raz nie wypowiedział się w sprawach „frankowiczów”

  Sąd Najwyższy po raz kolejny nie podjął uchwały w sprawach „Frankowiczów”. Pełny skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, miał udzielić odpowiedzi na pytania I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej.

  Sąd Najwyższy zdecydował się na zasięgnięcie stanowisk Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka. Decyzja Sądu Najwyższego przyjęta została przez „środowiska frankowiczów” z zaskoczeniem i lekkim niedowierzaniem.

  Pozostaje mieć nadzieję, iż w najbliższym czasie Sąd Najwyższy stanie na wysokości zadania.

  Dowiedz się więcej
 • 03/02/2022 0 Komentarze
  Zabezpieczenie w sprawie frankowej przeciwko Bankowi Gospodarstwa Krajowego

  Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSR del. Agnieszka Kossowska, postanowieniem z dnia 28 października 2021 r. wydanym w sprawie toczącej się z powództwa naszych klientów przeciwko Bankowi Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 14302/21, postanowił udzielić powodom zabezpieczenia ich roszczenia przez unormowanie praw i obowiązków stron postępowania na czas trwania postępowania poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu obejmujących kapitał i odsetki przez powodów w terminach określonych umową kredytu w okresie od dnia wydania przedmiotowego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie.

   

  W załączeniu treść ww. postanowienia.

  Dowiedz się więcej
 • 03/02/2022 0 Komentarze
  Zabezpieczenia w sprawach frankowych przeciwko Deutsche Bank Polska S.A.

  Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, postanowieniami z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 15510/21 oraz dnia 3 grudnia w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 14511/21, postanowił udzielić powodom zabezpieczenia ich roszczenia przez unormowanie praw i obowiązków stron postępowania na czas trwania postępowania poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu obejmujących kapitał i odsetki przez powodów w terminach określonych umową kredytu w okresie od dnia wydania przedmiotowego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie.

   

  W załączeniu treść ww. postanowień.

  Dowiedz się więcej
 • 01/12/2021 0 Komentarze
  Oddalenie zażalenia Banku BPH na postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń

  Szanowni Państwo, udało nam się obronić korzystne dla naszego Klienta postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń z tytułu umowy kredytu. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSR (del.) Tomasz Leszczyński, postanowieniem z dnia 12 listopada 2021 r., XXVIII Cz 489/21, wydanym w sprawie toczącej się z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku o ustalenie i zapłatę, na skutek zażalenia banku  na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 7469/21, postanowił oddalić zażalenie banku. Jest to przykład stanowczego podejścia warszawskiego Sądu do spraw frankowych, w których to banki w sposób abuzywny wykorzystywały swoją pozycję dla osiągnięcia zysku.

  Dowiedz się więcej