Opinia rzecznika- korzystanie z kapitałów

W dni 24 sierpnia 2021 r. w trybie prejudycjalnym Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia złożył wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wydanie orzeczenia w sprawie C-520/21. Wniosek warszawskiego sądu dotyczy m.in. zasadności dochodzenia przez banki roszczeń do wynagrodzenia za korzystanie przez kredytobiorcę z kapitału, jeśli umowa kredytu frankowego została unieważniona na podstawie klauzul abuzywnych. Poza tym chodzi również o ewentualne roszczenia kredytobiorcy względem banku za korzystanie z rat. 16 lutego 2023 r. Rzecznik Generalny TSUE Anthony Michael Collins wydał w tej sprawie opinię, która wspomóc ma sędziów Trybunału w ustalaniu ostatecznego wyroku. Ten zapaść ma w październiku bieżącego roku.

 

Opinia rzecznika TSUE – korzystna dla frankowiczów, niekorzystna dla banków

Anthony Michael Collins stawia sprawę jasno. Zgodnie z przedstawioną przez niego opinią banki nie mogą dochodzić wynagrodzenia za korzystanie przez kredytobiorcę z kapitału, jeśli umowa kredytu została unieważniona. Rzecznik Generalny TSUE stwierdza jednocześnie, że jest to niemożliwe ze względu na bezprawność klauzul zawartych przez bank w umowie. Może on więc rościć jedynie prawo do zwrotu przekazanego kapitału oraz odsetek ustawowych za opóźnienia w spłacie tegoż kapitału, jeśli roszczenia te nie uległy jeszcze przedawnieniu.


Rzecznik generalny TSUE w swojej opinii uznał ponadto prawo kredytobiorców do dochodzenia wynagrodzenia za korzystanie przez bank z uiszczonych przez niego rat, tj. roszczeń, które wykraczają poza zwrot spełnionych przez kredytobiorcę świadczeń pieniężnych wynikających z unieważnionej już umowy kredytu, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa krajowego.

 

Czy wyrok TSUE będzie zgodny z opinią Rzecznika Generalnego?

Przede wszystkim nie należy zapominać, że opinia wydana przez Rzecznika Generalnego TSUE nie jest w żaden sposób wiążąca dla sędziów Trybunału. Statystyki pokazują jednak, że w większości spraw sędziowie Trybunału zgadzają się z opinią wydaną przez Rzecznika Generalnego.

0
Feed

Zostaw komentarz