Wstrzymanie płatności kredutu zawartego z PeKao

Postanowieniem z dnia 14 listopada 2023 roku w sporze dotyczącym umowy pseudo frankowej, Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, w sprawie pod sygnaturą akt I C 3272/23, toczącej się z powództwa naszego Klienta przeciwko Bank Polska Kasa Opieki – Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, uwzględnił wniosek, udzielił powodowi zabezpieczenia roszczenia o ustalenie, że umowa kredytu jest nieważna, poprzez unormowanie praw i obowiązków strony postępowania na czas jego trwania polegające na:

a)         wstrzymaniu obowiązku dokonywania przez powoda na rzecz Banku Polskiego Kasy Opieki S.A z siedzibą w Warszawie świadczeń z tytułu rat kapitałowo – odsetkowych w wysokościach i terminach określonych w umowie kredytu w okresie od dnia udzielenia zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie,

b)        nakazaniu zaniechania Bankowi Polskiemu Kasie Opieki S.A z siedzibą w Warszawie pobierania świadczeń od powoda, rat kredytu obejmujących kapitał i odsetki wynikające z umowy kredytu w okresie od dnia udzielenia zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie.

0
Feed

Zostaw komentarz