Zabezpieczenie roszczenia w sprawie przeciwko mBank udzielone przez Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie

Postanowieniem z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt I C 1543/23, Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Marek Grodzki, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z zawartej z mBank S.A. umowy kredytu poprzez unormowanie praw i obowiązków stron postępowania na czas jego trwania przez:

- zawieszenie obowiązku świadczenia przez powoda na rzecz pozwanego rat kredytu obejmujących kapitał i odsetki wynikających z umowy kredytu, w okresie od dnia udzielenia zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie,

- nakazanie zaniechania pozwanemu pobierania od powoda rat kredytu obejmujących kapitał i odsetki wynikających z umowy kredytu, w okresie od dnia udzielenia zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.

0
Feed

Zostaw komentarz