You are currently here!
  • Home
  • Bieg terminu przedawnienie roszczeń z umów frankowych

Bieg terminu przedawnienie roszczeń z umów frankowych

2022-07-30 Kancelaria Comments Off

Sąd Najwyższy w uchwale z 7 maja 2021 r. w sprawie III CZP 6/21 orzekł, że w zakresie dotyczącym rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia roszczeń Kredytobiorcy oraz Banku zaczyna biec od momentu złożenia przez konsumenta oświadczenia w przedmiocie zakwestionowania skuteczności oraz ważności umowy kredytu i trwałej bezskuteczności (nieważności) umowy kredytu. Z powyższego orzeczenia wynika, iż w większości przypadków zarówno roszczenia Kredytobiorców i Banków nie uległy przedawnieniu, nie dotyczy to sytuacji gdzie nieważność umowy kredytu nie jest wynikiem usunięcia niedozwolonych klauzul abuzywnych, ale jest wynikiem naruszenia przepisów ustawy. Uchwała SN, to swoiste koło ratunkowe podane bankom,  przy klasycznym podejściu do zarzutu przedawnienie (sprzed uchwały) bieg trzyletniego terminu przedawnienia liczony był od chwili wypłaty transz kredytu, a więc w znakomitej większości przypadków uległ już dawno przedawnieniu.