You are currently here!
  • Home
  • Nieważność kredytu indeksowanego do waluty obcej

Nieważność kredytu indeksowanego do waluty obcej

2022-08-21 Kancelaria Comments Off

Ocena kredytów indeksowanych do waluty obcej, pozbawionych nielegalnych klauzul abuzywnych była i jest przedmiotem różnej  oceny sądów powszechnych. Nie stanowi tajemnicy, iż treść zapadłego orzeczenia ustalić można już na etapie przydziału sędziego rozpatrującego sprawę lub nierzadko miasta i sądu do którego składa się pozew. Orzecznictwo szmienia się, na korzyść frankowiczów i sędziowie, którzy kiedyś orzekali o tzw. odfrankowieniu kredytu, nierzadko zmieniają zdanie, zwłaszcza gdy trafiają do „wydziału frankowego” w Sądzie Okręgowym w Warszawie i mają do osądzenia ponad tysiąc spraw.  Pierwszą wyraźną podstawą do ustalenia nieważności umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej był wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2019 r., V CSK 382/18, gdzie wskazano: „Nie powinno budzić wątpliwości, że o zaniknięciu ryzyka kursowego można mówić w sytuacji, w której skutkiem eliminacji niedozwolonych klauzul kształtujących mechanizm indeksacji jest przekształcenie kredytu złotowego indeksowanego do waluty obcej w zwykły (tzn. nieindeksowany) kredyt złotowy, oprocentowany według stawki powiązanej ze stawką LIBOR. Zarazem należy uznać, że wyeliminowanie ryzyka kursowego, charakterystycznego dla umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej i uzasadniającego powiązanie stawki oprocentowania ze stawką LIBOR, jest równoznaczne z tak daleko idącym przekształceniem umowy, iż należy ją uznać za umowę o odmiennej istocie i charakterze, choćby nadal chodziło tu tylko o inny podtyp czy wariant umowy kredytu (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2016 r., I CSK 1049/14, OSNC 2016, Nr 11, poz. 134). Oznacza to z kolei, że po wyeliminowaniu tego rodzaju klauzul utrzymanie umowy o charakterze zamierzonym przez strony nie jest możliwe, co przemawia za jej całkowitą nieważnością (bezskutecznością).”.Podobnie (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2022 roku Sygn. akt II CSKP 796/22, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2022 roku Sygn. akt II CSKP 474/22, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2022 roku Sygn. akt II CSKP 797/22, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2022 roku Sygn. akt II CSKP 975/22).Biorąc pod uwagę ostanie wyroki Sądu Najwyższego, stwierdzenie nieważności umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej, powinno być normą, a odfrankowienie rzadkością.Zespół kancelarii radców prawnych Grzegorz Płatek Marcin Tulejski, www.kpchf.pl.