Polityka prywatności - Kredyty frankowe - pomoc frankowiczom, odfrankowienie kredytu - Kancelaria frankowa Warszawa

    You are currently here!
  • Home
  • Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) została stworzona i przyjęta dla strony internetowej https://kpchf.pl/ (dalej: „Strona Internetowa”) przez: Kancelarię Radcy Prawnego Grzegorz Płatek z siedzibą w Warszawie ul. Fabryczna 16/22 lok. 41, 00 – 446 Warszawa NIP: 5732278269, REGON 140514911 oraz Kancelarię Radcy Prawnego Marcin Tulejski z siedzibą w Warszawie ul. Fabryczna 16/22 lok. 41, 00 – 446 Warszawa NIP: 7721844022, REGON 141096120 (dalej łącznie: „Kancelaria”) w celu:

1. Podkreślenia znaczenia, jakie Kancelaria przypisuje problematyce ochrony prywatności użytkowników Strony Internetowej.
2. Poinformowania użytkowników Strony Internetowej, w jaki sposób Kancelaria gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe.
3. Poinformowania użytkowników Strony Internetowej o sposobie i celach korzystania przez Kancelarię z plików cookies podczas korzystania przez użytkowników ze Strony Internetowej.
4. Ustalenia zasad oraz poinformowanie użytkowników Strony Internetowej o świadczonej przez Kancelarię usłudze Analizy umowy kredytowej.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, są: Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Płatek z siedzibą w Warszawie ul. Fabryczna 16/22 lok. 41, 00 – 446 Warszawa NIP: 5732278269, REGON 140514911 oraz Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Tulejski z siedzibą w Warszawie ul. Fabryczna 16/22 lok. 41, 00 – 446 Warszawa NIP: 7721844022, REGON 141096120.

Kontakt z administratorem Państwa danych osobowych możliwy jest:
1. Korespondencyjnie: ul. Fabryczna 16/22 lok. 41, 00 – 446 Warszawa
2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: rodo@kpchf.pl
3. Telefonicznie: +48 22 627 96 05

2. Rodzaj gromadzonych danych osobowych

Kancelaria ogranicza zbieranie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych do niezbędnego minimum. Podanie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, telefon kontaktowy, dane banku, z którym zawaliście Państwo umowę kredytową, data podpisania Państwa umowy kredytowej, informacje składające się na treść Państwa umowy kredytowej, dane związane z zawarciem oraz wykonywaniem Państwa umowy kredytowej jest dobrowolne.

3. Sposób zbierania danych osobowych

1. Kancelaria zbiera Państwa dane osobowe za pośrednictwem zamieszczonego na Stronie Internetowej formularza do kontaktu z Kancelarią lub poprzez adresy e-mail Kancelarii wskazane na Stronie Internetowej.
2. Kancelaria zbiera również Państwa dane osobowe poprzez wymianę wizytówek, podczas rozmowy telefonicznej, podczas korespondencji za pomocą poczty elektronicznej, podczas realizacji usługi Analizy umowy kredytowej oraz podczas zawierania i realizacji umowy o świadczenie pomocy prawnej przez Kancelarię.

4. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach, na wskazanej podstawie prawnej oraz przez wskazany okres czasu:
a)
Cel przetwarzania danych osobowych: umożliwienie kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio poprzez adres e-mail Kancelarii
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  RODO
Czas przetwarzania Państwa danych osobowych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwo zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu.
b) Cel przetwarzania danych osobowych: dokonanie Analizy Państwa umowy kredytowej
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Czas przetwarzania Państwa danych osobowych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwo zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu.
c)
Cel przetwarzania danych osobowych: przedstawienie Państwu oferty świadczenia usług przez Kancelarię
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Czas przetwarzania Państwa danych osobowych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwo zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu.
d)
Cel przetwarzania danych osobowych: zawarcie oraz wykonanie przez Kancelarię zawartej z Państwem umowy o świadczenie pomocy prawnej Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO
Czas przetwarzania Państwa danych osobowych: do chwili zrealizowania umowy o świadczenie pomocy prawnej.
e)
Cel przetwarzania danych osobowych: wykonanie ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych tj. rozpatrywania ewentualnych reklamacji, wystawiania faktur oraz dokumentów księgowych
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO
Czas przetwarzania Państwa danych osobowych: do chwili wykonania ciążących na Kancelarii obowiązków, przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości.
f)
Cel przetwarzania danych osobowych: ustalenie, obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Czas przetwarzania Państwa danych osobowych: do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii tj. upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń albo zaspokojenia roszczeń.

5. Odbiorcy danych osobowych

1. Państwa dane osobowe kancelaria udostępnia wyjątkowo, wyłącznie odbiorcom uprawnionym z mocy przepisów prawa oraz wspierającym Kancelarię w bieżącej działalności i prawidłowym wykonaniu zawartej z Państwem umowy o świadczenie pomocy prawnej przez Kancelarię:
a) podmiotom i organom upoważnionym z mocy prawa,
b) podmiotom prowadzącym działalność kurierską i pocztową,
c) podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Kancelarii oraz udostępniającym Kancelarii narzędzia teleinformatyczne,
d) podmiotom świadczącym na rzecz Kancelarii usługi doradcze, pomoc prawną oraz księgową.
2. Obecnie Kancelaria nie przekazuje Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię. Nie planujemy także przekazywać Państwa danych poza obszar EOG. W przypadku podjęcia decyzji o przekazywaniu danych poza obszar EOG będziemy kierowali się w tym zakresie przepisami prawa, a aktualna informacja na ten temat będzie znajdować się na stronie: https://kpchf.pl/

6. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

1. W związku z przetwarzaniem przez Kancelarię Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do danych osobowych (podstawa prawna art. 15 RODO),
b) prawo żądania sprostowania danych osobowych (podstawa prawna art. 16 RODO),
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych (podstawa prawna art. 17 RODO),
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (podstawa prawna art. 18 RODO),
e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację (podstawa prawna, art. 21 RODO),
f) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych (podstawa prawna, art. 20 RODO)
2. Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą̨, zawierają̨ przepisy art. 12–23 RODO.
3. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Kancelarię narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na terytorium Polski jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi
4. W celu realizacji swoich praw należy przesłać odpowiednią wiadomość, pisemnie lub pocztą elektroniczną, na adresy Kancelarii wskazane na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.

7. Metody ochrony danych osobowych

Dostęp do Państwa danych mają tylko upoważnione osoby. Kancelaria korzysta z rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających integralność oraz bezpieczeństwo powierzanych Kancelarii danych osobowych. W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych, które może skutkować poważnymi negatywnymi następstwami, Kancelaria poinformuje o tym fakcie organ nadzoru oraz będzie z nim współdziałać w celu minimalizacji ryzyka oraz zapobiegnięcia ewentualnym szkodom. 

8. Polityka wykorzystywania plików cookies

1. Kancelaria na Stronie Internetowej korzysta z plików cookies. Są to małe pliki danych umieszczane na komputerze lub innym urządzeniu przez przeglądarkę. W plikach przechowywane są różne informacje o użytkowniku i jego preferencjach. Cookies pomagają udoskonalać funkcjonalność Strony Internetowej oraz dostosować ją lepiej do oczekiwań i potrzeb osób odwiedzających. Niektóre pliki cookies są tworzone przez inne firmy, z których usług korzysta Kancelaria. Mogą one używać danych wyłącznie w określonym celu. Kancelaria stosuje pliki cookies firmy Google Inc. (Google Analytics I Google Adwords). 
2. Każda osoba przeglądająca Stronę Internetową powinna poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej zarządzać cookies. Jeżeli nie chcecie Państwo z nich korzystać możecie uniemożliwić zapisywanie cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
3. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec klientów, kontrahentów, ich pracowników lub współpracowników, jak również̇ pracowników lub współpracowników administratora czy kandydatów do pracy.

9. Analiza umowy kredytowej

1. Kancelaria umożliwia Państwu skorzystanie z nieodpłatnej konsultacji Państwa umowy kredytu we frankach tj. kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego lub denominowanego we franku szwajcarskim na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności (dalej: „Analiza umowy”).
2. Analiza umowy nie dotyczy kredytów, co do których toczyły się lub toczą się postępowania sądowe między kredytobiorcą, a bankiem lub postępowania komornicze.
3. Z Analizy umowy mogą Państwo skorzystać pod warunkiem ukończenia 18 lat oraz jeśli zaciągnęliście Państwo samemu lub wspólnie z innymi osobami kredyt powiązany z frankiem szwajcarskim lub jesteście spadkobiercą osoby, która zaciągnęła kredyt powiązany z frankiem szwajcarskim. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do uprawnienia do Analizy umowy, Kancelaria odstąpi od wykonania Analizy umowy.
4. Warunkiem przeprowadzenia Analizy umowy jest poprawne wypełnienie przez Państwo dostępnego na Stronie Internetowej formularza, tj. następujących pól formularza: Imię i Nazwisko, e – mail, telefon kontaktowy oraz załączenie umowy kredytu wraz z zawartymi aneksami, porozumieniami. W razie konieczności przesłnia kilku plików, prosimy o wielokrotne skorzystanie z formularza kontaktowego. 
5. Poprzez wypełnienie formularza dostępnego na Stronie Internetowej oraz przesłanie Kancelarii Państwa umowy kredytu, potwierdzają Państwo znajomość Polityki Prywatności oraz wyrażacie Państwo zgodę na realizację przez Kancelarię usługi Analiza umowy.
6. Analiza umowy wykonywana jest na podstawie otrzymanych od Państwa dokumentów, w szczególności umowy kredytowej, regulaminu oraz aneksów do umowy kredytowej, przy przyjęciu założenia, iż dokumentacja jest prawdziwa i kompletna, a między kredytobiorcą, a bankiem nie toczyły się wcześniej, ani nie toczą się obecnie postępowania sądowe dotyczące przedmiotowego kredytu.
7. Kancelaria uprawniona jest do podjęcia dodatkowego kontaktu z Państwem w formie e-mailowej, telefonicznie lub osobiście w celu dokonania Analizy umowy, w szczególności w sytuacji niekompletności przekazanych przez Państwo danych lub konieczności ustalenia szczegółów związanych z zawarciem przez Państwo umowy kredytowej oraz z jej wykonaniem.
8. Analiza umowy obejmować będzie ocenę merytoryczną dokumentacji przesłanej przez Państwo pod kątem występowania klauzul niedozwolonych oraz wstępne ustalenie potencjalnych korzyści wynikających z podjęcia współpracy z Kancelarią w celu dochodzenia roszczeń wobec strony Państwa umowy kredytowej. Analiza umowy przygotowywana jest w oparciu o przesłane dokumenty, stan orzecznictwa sądowego, wiedzy i doświadczenia procesowego Kancelarii na dzień jej sporządzenia.
9. Rezultatem dokonania przez Kancelarię Analizy umowy będzie propozycja obsługi ze strony Kancelarii, o ile z przesłanej przez Państwo umowy kredytowej oraz innych dokumentów, wynikać będzie iż zawierają one niedozwolone klauzule.
10. Kancelaria uprawniona jest do przekazania Analizy umowy za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub osobiście.
11. Celem Analizy umowy jest przekazanie Państwu podstawowych informacji, dzięki którym uzyskacie Państwo wiedzę o swojej sytuacji prawnej w związku z zaciągniętym kredytem oraz o przysługujących środkach prawnych.
12. Analiza umowy nie może być rozpowszechniana przez państwo w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią przez nieokreślona grupę osób (Internet, portale, fora itp.).
13. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki czynności podjęte w oparciu o treść Analizy umowy,  samodzielnie przez Państwo lub inne osoby, którym Państwo udostępnicie treść Analizy umowy.
14.  Analiza umowy wykonywana jest zazwyczaj w ciąu trzech dni roboczych, począwszy od dnia otrzymania przez Kancelarię, wszystkuch wymaganych przez Kancelarię danych oraz informacji, koniecznych w ocenie Kancelarii do sporządzenia Analizy umowy. 

10. Zmiany polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Kancelaria zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej.