You are currently here!
  • Home
  • Postanowienie o zabezpieczeniu w sprawie przeciwko Getin Noble Bank

Postanowienie o zabezpieczeniu w sprawie przeciwko Getin Noble Bank

2022-03-31 Kancelaria Comments Off

Szanowni Państwo, uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska, postanowieniem z dnia 25 marca 2022 r., wydanym w sprawie toczącej się z powództwa naszych Klientów przeciwko Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 5756/22, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zawartej między pozwanym a powodami poprzez unormowanie praw i obowiązków stron umowy na czas trwania postępowania w ten sposób, że wstrzymuje obowiązek dokonywania przez powodów  spłat rat kredytu oraz innych należności  w wysokości i w terminach określonych w ww. umowie kredytu w okresie od dnia wydania postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie, albowiem kapitał kredytu został spłacony.