You are currently here!
  • Home
  • Zabezpieczenie roszczenia w sprawie przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A.

Zabezpieczenie roszczenia w sprawie przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A.

2024-01-07 Kancelaria Comments Off

Po ponownym wniosku uzyskaliśmy zabezpieczenie w sprawie przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. Po korzystnych wyrokach TSUE z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie C 287/22 oraz z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie C-520/21 TSUE, niektórzy sędziowie zmianiają opinię w zakresie udzialania zabezpieczeń.Postanowieniem z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 25478/22, Sąd Okręgowy w Warszawie – XXVIII  Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Tomasz Leszczyński, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z zawartej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie umowy kredytu poprzez unormowanie praw i obowiązków stron postępowania na czas jego trwania przez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez powoda spłaty rat kapitałowo-odsetkowych w wysokości i terminach określonych umową kredytu w okresie od dnia udzielenia zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w tej sprawie.Złożony przy pozwie wniosek o udzielenie zabezpieczenia został oddalony przez sąd w tym samym składzie.