You are currently here!
  • Home
  • Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A.

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A.

2023-12-08 Kancelaria Comments Off

Uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń naszych Klientów w sporze dotyczącym umowy pseudo frankowej. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, postanowieniem wydanym dnia 9 listopada 2023 roku w sprawie pod sygnaturą akt III C 412/23, toczącej się z powództwa naszych Klientów przeciwko Santander Bank Polska Spółka Akcyjna o ustalenie i zapłatę, uwzględnił wniosek, udzielił powodom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie, że umowa kredytu jest nieważna, poprzez unormowanie praw i obowiązków strony postępowania na czas jego trwania polegające na:a) zabezpieczeniu powództwa o ustalenie poprzez unormowanie praw i obowiązków stron do czasu prawomocnego zakończenia postępowania poprzez zawieszenie obowiązku świadczenia przez powodów na rzecz Santander Bank Polska SA w Warszawie rat kredytu obejmujących kapitał i odsetki oraz innych należności wynikających z umowy kredytu,b) nakazaniu zaniechania Santander Bank Polska SA w Warszawie pobierania świadczenia od powodów rat kredytu obejmujących kapitał i odsetki oraz inne należności wynikające z umowy kredytu.