You are currently here!
  • Home
  • Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Santander Bank Polska

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Santander Bank Polska

2023-10-10 Kancelaria Comments Off

Uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń naszych Klientów w sporze dotyczącym umowy pseudo frankowej. Sąd Okręgowy w Krakowie, postanowieniem wydanym dnia 20 września 2023 roku w sprawie pod sygnaturą akt I C 4022/23, toczącej się z powództwa naszego Klienta przeciwko Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, uwzględnił wniosek, udzielił powodowi zabezpieczenia roszczenia o ustalenie, że umowa kredytu jest nieważna, poprzez unormowanie praw i obowiązków strony postępowania na czas jego trwania polegające na wstrzymaniu obowiązku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych przez Powoda na rzecz obowiązanego banku do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie.