Jak pomagamy frankowiczom - Kredyty frankowe - pomoc frankowiczom, odfrankowienie kredytu - Kancelaria frankowa Warszawa

    You are currently here!
  • Home
  • Jak pomagamy frankowiczom

Pomoc prawna świadczona przez kancelarię

Podstawowym celem sporu z bankiem w spawach kredytów frankowych jest unieważnienie umowy kredytu. Opierając się na stanowisku niektórych Sądów, Kancelaria wnosi również o tzw. odfrankowienie kredytu.

Unieważnienie umowy kredytu

Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla naszych Klientów jest ustalenie przez Sąd nieważności umowy kredytu frankowego ze skutkiem od chwili jej zawarcia. Tego rodzaju orzeczenie oznacza, że umowa kredytu nigdy nie została zawarta. Strony umowy kredytu zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń, Klient do zwrotu wypłaconego przez bank kredytu, bank do zwrotu zapłaconych przez Klienta rat kredytu, odsetek oraz innych opłat pobranych przez bank w związku z zawarciem oraz wykonywaniem umowy kredytu frankowego. Biorąc pod uwagę okres, w którym zawierane były kredyty frankowe, nierzadko suma zapłaconych rat kredytu frankowego oraz innych opłat związanych z jego udzieleniem oraz spłatą, przewyższa wysokości kredytu wypłaconego przez bank. Wyeliminowanie z umowy o kredyt indeksowany do waluty obcej postanowień dotyczących indeksacji prowadzi nie tylko do zniesienia mechanizmu indeksacji oraz różnic kursów walutowych, ale również pośrednio do zamknięcia ryzyka kursowego, które jest bezpośrednio związane z indeksacją. Usunięcie tych postanowień z umowy powoduje, że umowa ta nie może nadal obowiązywać bez tych warunków z tego powodu, że ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy. W wyroku z dnia 14 marca 2019 r., w sprawie C-118/17, Zsuzsanna Dunai przeciwko ERSTE Bank Hungary Zrt., pkt 52, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał: „Tymczasem w tej sprawie - jak już wspomniano w pkt 48 niniejszego wyroku - klauzula ryzyka walutowego określa główny cel umowy. W takim przypadku utrzymanie umowy nie wydaje się zatem możliwe z prawnego punktu widzenia, co jednak powinien ocenić sąd odsyłający”. Podobnie orzeczono w wyroku z dnia 3 października 2019 r. w sprawie C-260/18, Kamil Dziubak i Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG, gdzie w pkt. 45 Trybunał stwierdził, iż „W świetle powyższych rozważań na pytanie czwarte trzeba odpowiedzieć tak, że art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż nie stoi on na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej i oprocentowanego według stopy procentowej bezpośrednio powiązanej ze stopą międzybankową danej waluty, przyjął, zgodnie z prawem krajowym, że ta umowa nie może nadal obowiązywać bez takich warunków z tego powodu, że ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy."

Odfrankowienie kredytu

Drugim korzystnym rozstrzygnięciem jest tzw. odfrankowienie kredytu, czyli wyeliminowanie z zawartej umowy kredytu frankowego niedozwolonych klauzul indeksacyjnych lub denominacyjnych ze skutkiem od dnia podpisania umowy i przy zachowaniu oprocentowania przewidzianego w umowie (zwykle opartego o LIBOR) powiększonego o marżę banku. W efekcie kredyt frankowy, traktowany jest od chwili udzielenia jako kredyt złotowy. Oprocentowanie kredytu w oparciu o LIBOR powoduje, iż rzekomy kredyt frankowy jest w zakresie kosztów jego obsługi znacznie tańszy, aniżeli podobny kredyt oprocentowany w oparciu o WIBOR.

Zwrot opłat i prowizji

W sporach z bankami wnosimy również o zwrot wszystkich zapłaconych przez Klientów lub pobranych przez bank prowizji oraz innych opłat związanych z udzieleniem lub obsługą kredytu frankowego, takich jak: ubezpieczenie niskiego wkładu, ubezpieczenie pomostowe do czasu wpisania hipoteki oraz ubezpieczenie na życie.

Zabezpieczenie roszczeń na czas trwania procesu

Rozpoczynając sądowy spór z bankiem wnosimy o zabezpieczenie roszczeń naszych Klientów o ustalenie nieważności umowy kredytu frankowego, unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania, poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu udzielonego przez bank oraz zakazanie bankowi wypowiadania umowy kredytu frankowego. Dzięki uzyskaniu zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu frankowego, nasi Klienci do czasu uprawomocnienia się orzeczenia nie są zobowiązani do spłaty kredytu, bank zaś nie może dokonać wypowiedzenia umowy kredytu frankowego. Zgodnie z art. 730 § 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku, natomiast w myśl art. 730 (1) § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Udzielenie zabezpieczenia wymaga zatem wykazania dwóch warunkujących je przesłanek, a mianowicie uprawdopodobnienie roszczenia oraz istnienie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Postępowanie zabezpieczające jest procesową formą tymczasowej ochrony prawnej i spełnia pomocniczą rolę w stosunku do postępowania rozpoznawczego. Jego celem jest zapewnienie efektywności orzeczenia wydanego w postępowaniu, w którym wierzyciel ma dochodzić swego roszczenia, jednakże bez przesądzania o kształcie przyszłego rozstrzygnięcia w sprawie.

Przebieg współpracy

Rozpoczęcie współpracy z kancelarią

Etap I - Przesłanie niezbędnej dokumentacji

Prosimy za pomocą formularza kontaktowego o przekazanie Państwa umowy kredytu frankowego wraz z aneksami oraz innych posiadanych dokumentów związanych z udzieleniem oraz spłatą kredytu frankowego (prosimy w miarę możliwości przesyłać pliki spakowane do formatu.zip). W razie konieczności przesłnia kilku plików, prosimy o wielokrotne skorzystanie z formularza kontaktowego. Przed wysłaniem dokumentów, zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 609 086 706, oddzwonimy upewnimy się, czy otrzymaliśmy wszystkie wysłane przez Państwo dokumenty. Średni czas analizy trwa do 3 dni roboczych. W przypadku braku kontaktu po tym terminie, prosimy o telefon pod wskazany wyżej numer telefonu. Szczegóły dotyczące świadczonej przez Kancelarię usługi Analizy umowy kredytu zawarte są w Polityce prywatności.

Etap II - Bezpłatna analiza umowy kredytu frankowego, ustalenie roszczeń przysługujących wobec banku

Prosimy za pomocą formularza kontaktowego o przekazanie Państwa umowy kredytu frankowego wraz z aneksami oraz innych posiadanych dokumentów związanych z udzieleniem oraz spłatą kredytu frankowego (prosimy w miarę możliwości przesyłać pliki spakowane do formatu.zip). W razie konieczności przesłnia kilku plików, prosimy o wielokrotne skorzystanie z formularza kontaktowego. Przed wysłaniem dokumentów, zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 609 086 706, oddzwonimy upewnimy się, czy otrzymaliśmy wszystkie wysłane przez Państwo dokumenty. Średni czas analizy trwa do 3 dni roboczych. W przypadku braku kontaktu po tym terminie, prosimy o telefon pod wskazany wyżej numer telefonu. Szczegóły dotyczące świadczonej przez Kancelarię usługi Analizy umowy kredytu zawarte są w Polityce prywatności.

Etap III - Zawarcie umowy świadczenia pomocy prawnej z Kancelarią

W przypadku zainteresowania współpracą z naszą Kancelarią, przedstawiamy oraz omawiamy projekt umowy o świadczenie pomocy prawnej przez Kancelarię ze wskazaniem kosztów prowadzenia sprawy. Zasadniczy sposób wynagradzania opisany jest w zakładce Oferta i Cennik. Nasza umowa współpracy jest jasna i przejrzysta, nie zawiera ukrytych i niejasnych klauzul. Wynagrodzenie Kancelarii oparte jest na wynagrodzeniu stałym oraz z góry określonej kwocie, stanowiącej premię za sukces. W indywidualnych przypadkach dostosowujemy naszą ofertę do potrzeb Klienta, uzgadniając stałą opłatę za prowadzenie sprawy (bez premii za sukces) lub też dokonywanie płatności w ratach miesięcznych.

Etap IV - Kompletowanie niezbędnej dokumentacji

Pomagamy w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji związanej z zawarciem umowy kredytu frankowego oraz jego spłatą. Wiemy jak ważne z punktu widzenia wygranego procesu z bankiem jest zapoznanie się z każdym dokumentem, który został podpisany przez naszych Klientów. Kluczowe z punktu widzenia oszacowania wysokości roszczeń przysługujących wobec banku jest uzyskanie zaświadczenia z banku zawierającego podstawowe informacje dotyczące: dat i kwot rzeczywiście udostępnionych przez bank w ramach umowy kredytu frankowego, kwot jakie zostały pobrane przez bank tytułem spłaty kredytu frankowego oraz innych opłat i prowizji jakie zostały uiszczone na rzecz banku lub pobrane przez bank. Na podstawie uzyskanych od banku zaświadczeń współpracujący z Kancelarią analitycy, przygotowują opinię o wysokości kwot jakie bank zobowiązany jest zwrócić w związku z tzw. odfrankowieniem kredytu.

Etap V - Reprezentacja w Sądzie, złożenie pozwu lub odpowiedzi na pozew

Finalnym etapem jest skierowanie pozwu do wybranego Sądu lub też sporządzenie odpowiedzi na pozew banku. Sporządzając dokumentację zawsze dbamy, aby treść roszczenia odpowiadała interesom naszego Klienta. Przed złożeniem pozwu lub odpowiedzi na pozew banku, konsultujemy treść ww. pism procesowych z Klientem. Nasi Klienci na bieżąco informowani są o postępach w sprawie, zapewniamy stały kontakt z osobą prowadzącą sprawę, z którą omówić można wszystkie elementy toczącego się sporu z bankiem. Wiemy, iż złożenie pozwu przeciwko bankowi może skutkować niekorzystnymi dla Klienta działaniami ze stronny banku. Dlatego też jesteśmy z Klientem na każdym etapie postępowania jak również po zakończeniu sporu z bankiem.

W jakich sprawach pomagamy naszym klientom?

• reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach reklamacyjnych wobec banków,

• negocjujemy w imieniu naszych Klientów zawarcie ugód sądowych oraz pozasądowych z bankami,

• uzyskujemy opinie Rzecznika Finansowego oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

• prowadzimy postępowania sądowe na terenie całego kraju w Sądach I oraz II instancji oraz przed Sądem Najwyższym, zarówno z powództwa naszych Klientów wobec banków, jak również z powództwa banków przeciwko naszym Klientom,

• reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu egzekucyjnym zarówno, gdy nasz Klient jest wierzycielem banku, jak również gdy jest dłużnikiem banku,

• po zakończeniu procesu z bankiem reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu wieczystoksięgowym, którego celem jest wykreślenie hipoteki ustanowionej na nieruchomości naszych Klientów dla zabezpieczenia kredytu frankowego, jak również w przypadku tzw. odfrankowienia kredyt, doradzamy w uzyskaniu od banku nowego harmonogramu spłaty kredytu.

Rozpocznij z nami współpracę