Opinia rzecznika- korzystanie z kapitałów - Kredyty frankowe - pomoc frankowiczom, odfrankowienie kredytu - Kancelaria frankowa Warszawa

    You are currently here!
  • Home
  • Bez kategorii Opinia rzecznika- korzystanie z kapitałów

Opinia rzecznika- korzystanie z kapitałów

2023-05-08 Kancelaria Comments Off

Opinia rzecznika TSUE – korzystna dla frankowiczów, niekorzystna dla banków Anthony Michael Collins stawia sprawę jasno. Zgodnie z przedstawioną przez niego opinią banki nie mogą dochodzić wynagrodzenia za korzystanie przez kredytobiorcę z kapitału, jeśli umowa kredytu została unieważniona. Rzecznik Generalny TSUE stwierdza jednocześnie, że jest to niemożliwe ze względu na bezprawność klauzul zawartych przez bank w umowie. Może on więc rościć jedynie prawo do zwrotu przekazanego kapitału oraz odsetek ustawowych za opóźnienia w spłacie tegoż kapitału, jeśli roszczenia te nie uległy jeszcze przedawnieniu. Rzecznik generalny TSUE w swojej opinii uznał ponadto prawo kredytobiorców do dochodzenia wynagrodzenia za korzystanie przez bank z uiszczonych przez niego rat, tj. roszczeń, które wykraczają poza zwrot spełnionych przez kredytobiorcę świadczeń pieniężnych wynikających z unieważnionej już umowy kredytu, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa krajowego. Czy wyrok TSUE będzie zgodny z opinią Rzecznika Generalnego ? Przede wszystkim nie należy zapominać, że opinia wydana przez Rzecznika Generalnego TSUE nie jest w żaden sposób wiążąca dla sędziów Trybunału. Statystyki pokazują jednak, że w większości spraw sędziowie Trybunału zgadzają się z opinią wydaną przez Rzecznika Generalnego.