You are currently here!
  • Home
  • Zabezpieczenie w sprawie przeciwko PKO

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko PKO

2023-11-15 Kancelaria Comments Off

Uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń naszych Klienta w sporze dotyczącym umowy pseudo frankowej. Sąd Okręgowy w Warszawie, postanowieniem wydanym dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie pod sygnaturą akt XXVIII C 1982/23, toczącej się z powództwa naszego Klienta przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, udzielił zabezpieczenia roszczenia powoda o pozbawienie w części wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, poprzez wzajemne unormowanie praw i obowiązków stron polegające na zawieszeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od dnia wydania niniejszego postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie.