You are currently here!
  • Home
  • Zabezpieczenia roszcznia w sprawie przeciwko PeKao

Zabezpieczenia roszcznia w sprawie przeciwko PeKao

2023-11-21 Kancelaria Comments Off

Uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń naszych Klientów w sporze dotyczącym umowy pseudo frankowej. Sąd Rejonowy w Ełku, postanowieniem wydanym dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie pod sygnaturą akt I C 452/23, toczącej się z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna o ustalenie i zapłatę, uwzględnił wniosek, udzielił powodom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie, że umowa kredytu jest nieważna, poprzez unormowanie praw i obowiązków strony postępowania na czas jego trwania polegające na:a)           zawieszenie obowiązku świadczenia przez powodów, rat kredytu obejmujących kapitał i odsetki wynikających z umowy kredytu, począwszy od dnia wydania postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie,b)          nakazanie zaniechania Bankowi Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pobierania świadczenia od powodów, rat kredytu obejmujących kapitał i odsetki wynikających z umowy kredytu, począwszy od dnia wydania postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie.