You are currently here!
  • Home
  • Po ponownym wniosku uzyskaliśmy zabezpieczenie w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska

Po ponownym wniosku uzyskaliśmy zabezpieczenie w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska

2023-12-13 Kancelaria Comments Off

Wyroki TSUE są w Polsce jednak brane pod uwagę przy wydawaniu orzeczeń przez sądy powszechne. Niektórzy mogliby w to zwątpić po ostatnio zapadłych skandalicznych wyrokach sędziów, którzy zaliczyli szybkie awanse do Sądu Najwyższego i którzy ciasno rozumieją suwerenność i poglądu TSUE, ze szkodą dla konsumentów, nie chcą być przez nich brane pod uwagę.Postanowieniem z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 19603/22, Sąd Okręgowy w Warszawie – XXVIII  Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Ewa Uchman, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego poprzez:zawieszenie obowiązku dokonywania spłaty rat kredytu przez stronę powodową, w wysokości i terminach określonych umową kredytu, od dnia wydania niniejszego postanowienia do czasu uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie;nakazanie stronie pozwanej zaniechania pobierania od powoda rat kapitałowo – odsetkowych wynikających z umowy kredytu opisanej w pkt. 1, od dnia wydania niniejszego postanowienia do czasu uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie;zakazanie stronie pozwanej złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu opisanej w pkt. 1, od dnia wydania niniejszego postanowienia do czasu uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie;zakazanie stronie pozwanej przekazywania informacji do Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz do innych biur informacji gospodarczej o braku spłaty kredytu wynikającego z umowy kredytu opisanej w pkt. 1, od dnia wydania niniejszego postanowienia do czasu uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie. Pierwotny wniosek o udzielenie zabezpieczenia został oddalony przez Sąd w tym samym składzie. W ponownie złożonym wniosku, argumentacja powoda opierała się w głównej mierze na wykładni Dyrektywy 93/13 wskazanej w wyroku z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie C – 287/22, gdzie TSUE wskazało, iż w przypadku gdy kredytobiorca dokonał już zwrotu kapitału kredytu, sąd powinien udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu.