Jakie są zasady przedawnienia dla roszczeń osób posiadających kredyty we frankach? - Kredyty frankowe - pomoc frankowiczom, odfrankowienie kredytu - Kancelaria frankowa Warszawa

    You are currently here!
  • Home
  • Bez kategorii Jakie są zasady przedawnienia dla roszczeń osób posiadających kredyty we frankach?

Jakie są zasady przedawnienia dla roszczeń osób posiadających kredyty we frankach?

2024-05-03 Kancelaria Comments Off

Przy analizie zasad przedawnienia roszczeń związanych z kredytami frankowymi, kluczowe jest zapoznanie się z przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z kodeksem cywilnym, dla roszczeń powstałych po 9 lipca 2018 r., termin przedawnienia wynosi 6 lat, podczas gdy dla wcześniejszych roszczeń termin ten wydłuża się do 10 lat. Data zawarcia umowy kredytowej nie wpływa na obliczanie terminu przedawnienia. W szczególności, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej bieg terminu przedawnienia roszczeń konsumentów zaczyna biec od momentu, kiedy konsument mógł dowiedzieć się o wadach umowy kredytowej. W związku z tym, ani data wypłaty kredytu, ani terminy spłat rat nie są istotne. Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zostało potwierdzone przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 maja 2021 roku III CZP 6/21.

W przypadku roszczeń banków o zwrot kwoty odpowiadającej wypłaconemu kapitałowi, Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 maja 2021 roku III CZP 6/21 stwierdził, iż bieg terminu przedawnienia roszczeń banku zaczyna biec od momentu złożenia przez konsumenta oświadczenia o znajomości skutków dotyczących nieważności umowy kredytu (trwała bezskuteczność). Pogląd ten nie został podzielony przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W sprawie C-28/22 oraz w sprawie C-140/22 TSUE jasno stwierdził, że wymagalność roszczeń banku o zwrot wypłaconego kapitału nie jest związana z momentem złożenia przez konsumenta oświadczenia o unieważnieniu umowy.

Co to oznacza dla posiadaczy kredytów frankowych?

Termin przedawnienia roszczenia banku nie może zacząć biec później niż termin przedawnienia konsumenta, który może rozpocząć się na przykład od złożenia reklamacji czy pozwu.

Jak długo bank może czekać z wniesieniem pozwu?

Tak jak w przypadku posiadaczy kredytów frankowych, określenie okresu przedawnienia dla banków nie jest proste. Zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego, standardowy okres przedawnienia wynosi sześć lat, ale dla roszczeń okresowych i tych związanych z działalnością gospodarczą skraca się do trzech lat.

W kontekście kredytów frankowych kluczowe jest ustalenie momentu, od którego powinno się liczyć przedawnienie. Zgodnie z orzeczeniami TSUE, dla banku przedawnienie może zacząć biec w momencie, gdy kredytobiorca wyraźnie zakwestionuje umowę, na przykład składając reklamację.

Okres przedawnienia, a spłacone kredyty

Posiadacze kredytów frankowych, którzy już spłacili swoje zobowiązania, nadal mają szansę na dochodzenie swoich praw w sądzie, gdyż okres przedawnienia jest taki sam jak w przypadku kredytów wciąż spłacanych. Bez względu na to, czy kredyt został już spłacony, czy umowa nadal obowiązuje, każdy dzień opóźnienia w podjęciu działań przeciwko bankowi, czy to poprzez złożenie reklamacji czy rozpoczęcie procesu sądowego, zmniejsza kwotę, jaką kredytobiorca może ostatecznie odzyskać.