You are currently here!
  • Home
  • Uwzględnienie zażalenia na postanowienia o odmowie udzielenia zabezpieczenia

Uwzględnienie zażalenia na postanowienia o odmowie udzielenia zabezpieczenia

2023-12-08 Kancelaria Comments Off

Uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń naszych Klientów w sporze dotyczącym umowy pseudo frankowej. Sąd Apelacyjny w Warszawie, postanowieniem wydanym dnia 13 września 2023 roku w sprawie pod sygnaturą akt V ACz 388/23, toczącej się z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki – Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 2535/22, zmienił postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie i uwzględnił wniosek, udzielił powodom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie, że Umowy kredytu są nieważne, poprzez unormowanie praw i obowiązków strony postępowania na czas jego trwania w ten sposób, że zawiesił obowiązek dokonywania przez powodów na rzecz pozwanego Bank Polska Kasa Opieki – Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie spłat rat kredytu, wynikających z Umów kredytu, obejmujących kapitał i odsetki, w okresie od dnia wydania postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie.Sąd Okręgowy z uwagi na zawarcia przez naszych Klientów trzech Umów kredytu, odmówił im statusu konsumentów, pomimo iż ze zgromadzonego materiału dowodowego ewidentnie wynikało, iż Umowy kredytu zawarte zostały w celu zaspokojenia życiowych potrzeb naszych Klientów oraz ich rodziny.