You are currently here!
  • Home
  • Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Bankowi BPH

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Bankowi BPH

2022-07-01 Kancelaria Comments Off

Miło nam poinformować, iż uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Piotr Grenda, postanowieniem z dnia 26 maja 2022 r., wydanym w sprawie toczącej się z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku o ustalenie i zapłatę, prowadzonej pod sygnaturą akt XXVIII C 9915/22 uwzględnił wniosek, udzielił powodom zabezpieczenia roszczenia powodów o ustalenie, że Umowa kredytu jest nieważna, poprzez unormowanie praw i obowiązków strony postępowania na czas jego trwania poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat kredytu przez powodów, w wysokości i terminach określonych ww. umową, w okresie od 26 maja 2022 roku do czasu uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie.