You are currently here!
  • Home
  • Zabezpieczenie w sprawie przeciwko BPH

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko BPH

2023-10-09 Kancelaria Comments Off

Uzyskaliśmy kolejne postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń naszych Klientów w sporze dotyczącym umowy pseudo frankowej. Sąd Rejonowy w Grudziądzu, postanowieniem wydanym dnia 23 września 2023 roku w sprawie pod sygnaturą akt I C 1047/23, toczącej się z powództwa naszego Klienta przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku o ustalenie i zapłatę, uwzględnił wniosek, udzielił powodowi zabezpieczenia roszczenia o ustalenie, że umowa kredytu jest nieważna, poprzez unormowanie praw i obowiązków strony postępowania na czas jego trwania w ten sposób, że:- zawiesił obowiązek spłaty rat kapitałowo-odsetkowych przez Powoda na rzecz obowiązanego Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku wynikających z umowy kredytu do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie,nakazanie zaniechania obowiązanemu Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku pobierania od Powoda świadczenia w postaci rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z umowy kredytu do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie.