Zabezpieczenie w sprawie przeciwko mBank - Kredyty frankowe - pomoc frankowiczom, odfrankowienie kredytu - Kancelaria frankowa Warszawa

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko mBank

2024-02-23 Kancelaria Comments Off

Postanowieniem z dnia 19 lutego 2024 roku w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię pod sygnaturą akt XXVIII C 14401/23, Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie: Sędzia Justyna Pec – Nosińska postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia powoda o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu zawartej pomiędzy powodem, a BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, poprzednikiem prawnym pozwanego, poprzez wzajemne unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania niniejszego postępowania polegające na zawieszeniu obowiązku dokonywania przez powoda spłat rat kredytu (kapitałowo – odsetkowych) wynikających z umowy kredytu w wysokości i terminach określonych w/w umową, w okresie od dnia wydania postanowienia o zabezpieczeniu do dnia uprawomocnienia się wyroku w sprawie oraz nakazanie pozwanemu zaniechania pobierania w/w świadczeń.